21. การใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

ข้อมูลตัวชี้วัด “การใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย”

การใช้พลังงานหมุนเวียน ใน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 12,880 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ร้อยละ 1.91 ที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียน เท่ากับ 12,638 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.51 ต่อปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 14.40 เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.35 ต่อปี เนื่องจากปัจจัยของราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลกลับมาเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ วัสดุจากการเกษตร ซึ่งนำมาใช้ในการผลิตพลังงานหมุนเวียนบางประเภทลดลง เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2561

หมายเหตุ * รวมการใช้พลังงานหมุนเวียน

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562